Hur skiljer sig katoliker och protestanter när det gäller Maria? Och vad framför de för argument för sin position?Den som vill veta mer om katolska kyrkans syn på Maria kan se den här föreläsningen.

Klicka här för att läsa videons manus

I den här videon ska vi se vad den romersk-katolska kyrkan lär angående Maria, Jesu mor, samt vad protestanter tror om henne. Vi ska se på några av deras argument och även nämna några av katolikernas argument.

Enligt den romersk-katolska kyrkan är Maria:

  • Himlens drottning.
  • Vår hjälpare och företrädare.
  • En medlare mellan människor och Gud.
  • Någon som kristna kan be till.
  • Kyrkans moder
  • Guds moder
  • Nådens moder, d.v.s. den som all Guds nåd går igenom.

Protestanter upphöjer inte alls Maria till samma nivå. Trots att protestanter annars respekterar och älskar Maria har hon ingen central roll i den protestantiska läran. Protestanter anklagar katoliker för att tillbe Maria och därmed ägna sig åt avgudadyrkan. De säger att den typ av vördnad som katoliker ger Maria är väldigt lik avgudadyrkan när de ber till henne och kallar henne för de troendes tillflykt och beskyddare, medan Bibeln säger att man endast ska be till Gud och att Han är vår tillflykt och beskyddare.  Protestanter påpekar även att katoliker kallar henne för förmedlare och företrädare och att dessa  titlar används om Jesus i Bibeln (1 Tim 2:5; 1 Joh 2:1). De argumenterar även för hur att överhuvudtaget be till Maria är att ge henne gudomliga attribut eftersom hon då måste kunna vara allestädes närvarande för att höra miljontals människors böner och hon måste ha förmågan att höra människors inre tankar, egenskaper som Bibeln endast tillskriver Gud. Slutligen argumenterar protestanter för att katoliker förhärligar Maria betydligt mycket mer än vad Bibeln gör. Exempelvis kan vi läsa i Lukas 11:27-28: “… en kvinna i folkskaran [ropade]: ”Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat!” [Jesus] sade: ”Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det”.

Katoliker, å andra sidan, kritiserar protestanter för att ignorera Marias särskilda ställning i frälsningshistorien och det som står i Lukas 1:48, att alla släkten ska säga att Maria är salig. Katoliker menar också att protestanter vanärar Guds upphöjande av Maria och den roll Gud har gett henne eftersom de menar att Maria fortfarande är Jesu mor i himlen och därför har en särskild position som universums drottning som kan förse människor med nåd. Slutligen pekar katoliker på kyrkohistorien och hur Maria har ärats mycket av kristna genom historien som argument för att Den Helige Ande inspirerade kyrkan till att betrakta Maria som kyrkans moder. Med detta menar katoliker att protestanter förkastar sin moder, när de inte bekänner Henne som den som Gud har utvalt till att vara himmelens drottning och medlaren mellan oss och Gud.

Som vi kan se håller den katolska och den protestantiska tron inte med varandra, och det går inte att förena vad de två lär angående Maria.